Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków*, jest prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie od 2016 r.

W ramach Programu prowadzona jest grupa korekcyjno-edukacyjna, skierowana do mężczyzn, którzy zastosowali zachowania przemocowe wobec członka rodziny, prowadzona przez dwie osoby: kobietę i mężczyznę, posiadających kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy.

Istotnym kryterium przyjęcia osoby do uczestnictwa w grupie jest wyrażana chęć i gotowość do podjęcia pracy nad destrukcyjnymi zachowaniami i wzięcie za nie, choć częściowej, odpowiedzialności. Powyższy wymóg dotyczy zarówno osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, jak również osób kierowanych do udziału w grupie przez instytucje lub poprzez nakaz sądu.

Aby ustalić czy kandydat spełnia powyższe warunki, przed przystąpieniem do grupy odbywają się indywidualne konsultacje z prowadzącymi grupę, po których dana osoba uzyskuje informację o zakwalifikowaniu lub powodach niezakwalifikowania do uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Konsultacje indywidualne mają jednocześnie charakter psychoedukacyjny, w zakresie wiedzy nt. zachowań przemocowych, ich konsekwencji oraz korzyści, jakie daje udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej.

Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w grupie, prowadzący zawierają kontrakt, w którym zostają określone warunki uczestnictwa w Programie i zasady jego realizacji.

Podczas spotkań grupowych realizowane są warsztaty obejmujące zagadnienia m.in. z zakresu:

1) rozumienia własnych emocji

2) sposobów radzenia sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości

3) budowania relacji interpersonalnych opartych na równości i partnerstwie

4) rozumienia rozmaitych form przemocy jako strategii kontroli i zastępowania ich działaniami niekontrolującymmi

5) komunikowania bez przemocy

6) odpowiedzialnego rodzicielstwa

7) treningu zachowań asertywnych

Grupa korekcyjno-edukacyjna ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jej trwania mogą do niej dołączać nowi uczestnicy (do czasu, aż grupa uzyska pełną liczbę uczestników).

Zakończenie uczestnictwa w Programie przez danego uczestnika następuje po odbyciu 40 dwugodzinnych spotkań grupowych.

Dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie oferujemy indywidualne spotkania z prowadzącymi grupę, podczas których realizowane są treści programu korekcyjno-edukacyjnego.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, mogą umawiać się telefonicznie na spotkanie indywidualne kontaktując się z prowadzącymi grupę pod nr tel. 887 202 579.

* Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowi załącznik do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020 przyjętego uchwałą nr CXII/1732/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.