Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej Statut Ośrodka

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności:

 1. Zarządzenia Nr 39/91 Wojewody Krakowskiego z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./,
 3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm./
 4. Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2010 r. Nr 140 poz. 941/
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm./,
 6. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./,
 7. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm./,
 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163/,
 9. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ ,
 10. Przepisów wykonawczych do wymienionych w pkt 1 – 8 ustaw,
 11. Uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
 12. Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie (Zał. Nr 2 do Uchwały Nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.)
 13. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie (Zarządzenie Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r.)