PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków*, jest prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie od 2016 r.

W ramach Programu prowadzona jest grupa korekcyjno-edukacyjna, skierowana do mężczyzn, którzy zastosowali zachowania przemocowe wobec członka rodziny, prowadzona przez dwie osoby: kobietę i mężczyznę, posiadających kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy.

Istotnym kryterium przyjęcia osoby do uczestnictwa w grupie jest wyrażana chęć i gotowość do podjęcia pracy nad destrukcyjnymi zachowaniami i wzięcie za nie, choć częściowej, odpowiedzialności. Powyższy wymóg dotyczy zarówno osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, jak również osób kierowanych do udziału w grupie przez instytucje lub poprzez nakaz sądu.

Aby ustalić czy kandydat spełnia powyższe warunki, przed przystąpieniem do grupy odbywają się indywidualne konsultacje z prowadzącymi grupę, po których dana osoba uzyskuje informację o zakwalifikowaniu lub powodach niezakwalifikowania do uczestnictwa w spotkaniach grupowych. Konsultacje indywidualne mają jednocześnie charakter psychoedukacyjny, w zakresie wiedzy nt. zachowań przemocowych, ich konsekwencji oraz korzyści, jakie daje udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej.

Z osobami zakwalifikowanymi do uczestnictwa w grupie, prowadzący zawierają kontrakt, w którym zostają określone warunki uczestnictwa w Programie i zasady jego realizacji. Zakończenie uczestnictwa w Programie przez danego uczestnika następuje po odbyciu 40 dwugodzinnych spotkań grupowych.

Podczas spotkań grupowych realizowane są warsztaty obejmujące zagadnienia m.in. z zakresu:

1) rozumienia własnych emocji

2) sposobów radzenia sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości

3) budowania relacji interpersonalnych opartych na równości i partnerstwie

4) rozumienia rozmaitych form przemocy jako strategii kontroli i zastępowania ich działaniami niekontrolującymi

5) komunikowania bez przemocy

6) odpowiedzialnego rodzicielstwa

7) treningu zachowań asertywnych

GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA

W ramach programu prowadzona jest grupa korekcyjno – edukacyjna, skierowana do mężczyzn. Grupa ma charakter otwarty, co oznacza możliwość rozpoczęcia udziału w programie, na każdym etapie jej trwania, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez kuratorów sądowych, Prokuraturę, Sąd, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do Programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa. Konsultacja odbywa się podczas indywidualnego spotkania z prowadzącym grupę. Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzą kobieta i mężczyzna, posiadający kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy. Dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie oferujemy indywidualne spotkania z prowadzącymi grupę. 

SPOTKANIA GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ

Cykl spotkań grupy obejmuje 40 dwugodzinnych spotkań, które odbywają się co tydzień.

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA SPOTKANIE?

Przed przystąpieniem do grupy odbywa się indywidualne spotkanie konsultacyjne kandydata z osobami prowadzącymi grupę, na które można umówić się dzwoniąc pod nr tel. 887 202 579 w poniedziałki godz. 14.30 – 16.00 i środy godz. 15.30 - 16.30.

KIEDY?

Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej odbywają się w poniedziałki w godz. 18:00 – 19:30.

Konsultacje indywidualne odbywają się w poniedziałki od godz. 16:00, wtorki o 14:30 i piątki o 14:30 (po wcześniejszym umówieniu terminu).

GDZIE?

Konsultacje indywidualne i spotkania grupy odbywają się w Filii nr 3, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rzeźnicza 2 (wejście od ul. Grzegórzeckiej).

 ZAPRASZAMY

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest prowadzony w Gminie Miejskiej Kraków przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Zadanie finansowane ze środków budżetu Państwa oraz środków Miasta Krakowa.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowi załącznik do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021 – 2027 przyjętego uchwałą nr  LX/1778/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2021 r.

ZAPROSZENIE NA GRUPĘ