Aktualizacja z dnia 31.03.2022 r.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zobowiązuje się zapewnić dostępność internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oik.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 marca 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest cześciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Zamieszczone na stronie internetowej publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości;
 • Jest dostępna zmiana rozmiaru wyświetlanej strony i jej zawartości tekstowej za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + użycia rolki myszki (scroll) dla uzyskania odpowiedniej wielkości oraz z pomocą modułu zmiany wielkości czcionki
 • Odnośniki są wyróżniane;
 • Linki zamieszczone na stronie otwierają się w tym samym oknie;
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków;
 • Na stronie jest możliwość posługiwania się fokusem, czyli domyślnym oznaczeniem aktywnego linka lub pola formularza. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
 • Teksty i informacje zamieszczane na stronie staramy się pisać prostym językiem i formatować w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Strona dostosowana jest do użytkowania za pomocą urządzeń o zróżnicowanej wielkości wyświetlacza
 • Strona umożliwia prezentację treści w zróżnicowanych kontrastach oraz trybach kolorystycznych
 • Strona pozwala na wyszukiwanie pożądanych treści za pomocą wygodnej wyszukiwarki indeksującej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. (aktualizacja deklaracji z dnia 31.03.2022 r).
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.oik.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Wiesław Krzyworzeka adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe działanie Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, osoba żądająca dostępności cyfrowej w alternatywnej formie, zostanie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. O wydłużeniu terminu osoba jest informowana, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, użytkownik może złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez podmiot publiczny, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Aktualizacja z dnia 24.05.2023

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek jest usytuowany w drugiej linii zabudowy przy ul. Radziwiłłowskiej 8. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna odchodząca od ul. Radziwiłłowskiej, między budynkami nr 8 a 10. Budynek Ośrodka znajduje się po lewej stronie w ciągu zabudowy za budynkiem nr 8, około 20 metrów od chodnika przy ul. Radziwiłłowskiej. Do budynku prowadzi jedno wejście. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na e chodnika. Aby wejść do budynku należy zadzwonić domofonem. Domofon znajduje się na ścianie po prawej stronie drzwi na wysokości ok. 150 cm. Po zgłoszeniu chęci wejścia drzwi zostaną otwarte automatycznie do wnętrza, a potem same się zamkną. Osoby zgłaszające przez domofon trudności w poruszaniu się, pracownik OIK wprowadza do budynku, udostępnia również mobilną pochylnię dla osoby poruszającej się na wózku dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

 1. Opis dostępności korytarzy, toalet, schodów i wind.

Do budynku wchodzi się jednym stopniem w dół, następnie 2 kroki po płaskiej powierzchni. Na parter prowadzi 11 schodów, skąd przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do korytarza budynku. Po lewej stronie schodów znajduje się krzesełko przyschodowe dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, uruchamia je pracownik Ośrodka. Krzesełko pozwala przemieścić się na I piętro. Po wejściu do budynku dostępna jest mobilna pochylnia dla osoby poruszającej się na wózku dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Na parterze znajdują się poczekalnia dla klientów Ośrodka i pomieszczenia, do pracy z klientami oraz pomieszczenia biurowe. Z parteru na pierwsze piętro prowadzi 26 schodów. Po lewej stronie schodów znajduje się krzesełko przyschodowe dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. Krzesełko pozwala przemieścić się na I piętro. Na I piętrze przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do korytarza. Z korytarza w prawą stronę wchodzi się do pomieszczenia biblioteka, w lewo wchodzi się do toalety, na wprost wchodzi się do sekretariatu. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz jest wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Na II piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe oraz miejsca schronienia. Z pierwszego na II piętro prowadzi 26 schodów.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Po wejściu do budynku, po lewej stronie schodów znajduje się krzesełko przyschodowe dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, uruchamia je pracownik Ośrodka. Wzdłuż schodów prowadzących na pierwsze piętro zamontowane jest drugie krzesło przyschodowe do samodzielnej obsługi. Osoby, które z pomocą krzesełka przychodowego przemieszczają się na I pietro, w miejscu zakończenia biegu krzesełka mają do dyspozycji wózek dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dla osób przemieszczających się z pomocą wózka dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku. Do pozostałej części budynku (II piętro) prowadzą schody, które nie mają udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchu.
W budynku nie ma windy.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz opisy w druku powiększonym i oznaczenia napisane w języku Braille’a.

W Ośrodku zapewniona jest przenośna pętla indukcyjna. W przypadku konieczności zapewnienia tłumacza języka migowego usługa jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Na ulicy Radziwiłłowskiej, w sąsiedztwie Ośrodka, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

Pies asystujący musi być zaopatrzony w uprząż, a osoba, której towarzyszy jest zobowiązana posiadać przy sobie certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby, której pies asystuje z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Ośrodek zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i umówieniu terminu.

 1. Pomoc przeszkolonych pracowników na miejscu (asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielenie kompleksowej informacji, itp.)

Pracownicy w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 8b są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku.

 1. Informacje o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną.

Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie można dojechać komunikacją miejską (liniami tramwajowymi oraz autobusowymi). Przystanki: Poczta Główna, Teatr Słowackiego, Hala Targowa.

 

 

 ----------------------------------------------------------------

Wersja archiwalna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

Budynek jest usytuowany w drugiej linii zabudowy przy ul Radziwiłłowskiej 8. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna odchodząca od ul. Radziwiłłowskiej, między budynkami nr 8 a 10. Budynek Ośrodka znajduje się po lewej stronie w ciągu zabudowy za budynkiem nr 8, około 20 metrów od chodnika przy ul. Radziwiłłowskiej. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Aby wejść do budynku należy zadzwonić domofonem. Domofon znajduje się na ścianie po prawej stronie drzwi na wysokości ok. 150 cm. Po zgłoszeniu chęci wejścia drzwi zostaną otwarte automatycznie do wnętrza, a potem same się zamkną. Jeśli wchodząca osoba zgłosi przez domofon trudności w poruszaniu się, pracownik OIK wprowadzi osobę do budynku. Po wejściu do budynku, po lewej stronie schodów znajduje się krzesełko dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, uruchamia je pracownik ośrodka. Do budynku wchodzi się jednym stopniem w dół, następnie 3 kroki po płaskiej powierzchni. Na pierwszy poziom prowadzi 11 schodów, skąd przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do korytarza budynku. Z korytarza w prawą stronę wchodzi się do poczekalni i pokojów, gdzie psychologowie odbywają spotkania z osobami. Na drugi poziom prowadzi 26 schodów skąd przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do korytarza. Z korytarza w prawą stronę wchodzi się do pomieszczenia Biblioteka, w lewo wchodzi się do łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na wprost wchodzi się do sekretariatu. Wzdłuż schodów prowadzących na drugi poziom zamontowane jest krzesło przyschodowe dla osób mających trudności w poruszaniu się. Osoby, które z pomocą krzesełka przychodowego przemieszcza się na drugi poziom, mają do dyspozycji wózek inwalidzki zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie krzesełka.

Dla osób poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku. Do pozostałej części budynku (poziom trzeci) prowadzą schody, które nie mają udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchu. W budynku nie ma windy.

Przy ulicy Radziwiłłowskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz opisy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Ośrodku zapewniona jest pętla indukcyjna. W przypadku potrzeby zapewnienia tłumacza języka migowego.

Ośrodek zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

--------------------------------------------------------------

 

Informacja archiwalna

Aktualizacja z dnia 22.09.2020 r.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zobowiązuje się zapewnić dostępność internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oik.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 marca 2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest cześciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Zamieszczone na stronie internetowej publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości;
 • Jest dostępna zmiana rozmiaru wyświetlanej strony i jej zawartości tekstowej za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + użycia rolki myszki (scroll) dla uzyskania odpowiedniej wielkości oraz z pomocą modułu zmiany wielkości czcionki
 • Odnośniki są wyróżniane;
 • Linki zamieszczone na stronie otwierają się w tym samym oknie;
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki;
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków;
 • Na stronie jest możliwość posługiwania się fokusem, czyli domyślnym oznaczeniem aktywnego linka lub pola formularza. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
 • Teksty i informacje zamieszczane na stronie staramy się pisać prostym językiem i formatować w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Strona dostosowana jest do użytkowania za pomocą urządzeń o zróżnicowanej wielkości wyświetlacza
 • Strona umożliwia prezentację treści w zróżnicowanych kontrastach oraz trybach kolorystycznych
 • Strona pozwala na wyszukiwanie pożądanych treści za pomocą wygodnej wyszukiwarki indeksującej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. (aktualizacja deklaracji z dnia 31.03.2020 r).
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej www.oik.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Wiesław Krzyworzeka adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe działanie Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, osoba żądająca dostępności cyfrowej w alternatywnej formie, zostanie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. O wydłużeniu terminu osoba jest informowana, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, użytkownik może złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez podmiot publiczny, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

Budynek jest usytuowany w drugiej linii zabudowy przy ul Radziwiłłowskiej 8. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna odchodząca od ul. Radziwiłłowskiej, między budynkami nr 8 a 10. Budynek Ośrodka znajduje się po lewej stronie w ciągu zabudowy za budynkiem nr 8, około 20 metrów od chodnika przy ul. Radziwiłłowskiej. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Aby wejść do budynku należy zadzwonić domofonem. Domofon znajduje się na ścianie po prawej stronie drzwi na wysokości ok. 150 cm. Po zgłoszeniu chęci wejścia drzwi zostaną otwarte automatycznie do wnętrza, a potem same się zamkną. Jeśli wchodząca osoba zgłosi przez domofon trudności w poruszaniu się, pracownik OIK wprowadzi osobę do budynku. Po wejściu do budynku, po lewej stronie schodów znajduje się krzesełko dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, uruchamia je pracownik ośrodka. Do budynku wchodzi się jednym stopniem w dół, następnie 3 kroki po płaskiej powierzchni. Na pierwszy poziom prowadzi 11 schodów, skąd przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do korytarza budynku. Z korytarza w prawą stronę wchodzi się do poczekalni i pokojów, gdzie psychologowie odbywają spotkania z osobami.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części budynku (poziom drugi i trzeci) prowadzą schody, które nie mają udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchu. W budynku nie ma windy.

Przy ulicy Radziwiłłowskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz opisy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również tłumacza języka migowego.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 31.03.2020 r.

Deklaracja dostępności 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Niniejsze Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oik.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 12 marca 2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości;

Jest dostępna zmiana rozmiaru wyświetlanej strony i jej zawartości tekstowej za pomocą kombinacji klawisza Ctrl + użycia rolki myszki (scroll) dla uzyskania odpowiedniej wielkości;

Odnośniki są wyróżniane;

Linki zamieszczone na stronie otwierają się w tym samym oknie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.

Na stronie jest możliwość posługiwania się fokusem, czyli domyślnym oznaczeniem aktywnego linka lub pola formularza. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Teksty i informacje zamieszczane na stronie staramy się pisać prostym językiem i formatować w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, nie posiada wersji kontrastowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Wiesław Krzyworzeka adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności składać można na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Powyższe działanie Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. W przypadku gdy dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, osoba żądająca dostępności cyfrowej w alternatywnej formie, zostanie poinformowana o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. O wydłużeniu terminu osoba jest informowana, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, użytkownik może złożyć skargę na takie działanie.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej przez podmiot publiczny, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków

Budynek jest usytuowany w drugiej linii zabudowy przy ul Radziwiłłowskiej 8. Do budynku prowadzi droga wewnętrzna odchodząca od ul. Radziwiłłowskiej, między budynkami nr 8 a 10. Budynek Ośrodka znajduje się po lewej stronie w ciągu zabudowy za budynkiem nr 8, około 20 metrów od chodnika przy ul. Radziwiłłowskiej. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Aby wejść do budynku należy zadzwonić domofonem. Domofon znajduje się na ścianie po prawej stronie drzwi na wysokości ok. 150 cm. Po zgłoszeniu chęci wejścia drzwi zostaną otwarte automatycznie do wnętrza, a potem same się zamkną. Jeśli wchodząca osoba zgłosi przez domofon trudności w poruszaniu się, pracownik OIK wprowadzi osobę do budynku. Po wejściu do budynku, po lewej stronie schodów znajduje się krzesełko dla osób, które mają trudności w poruszaniu się, uruchamia je pracownik ośrodka. Do budynku wchodzi się jednym stopniem w dół, następnie 3 kroki po płaskiej powierzchni. Na pierwszy poziom prowadzi 11 schodów, skąd przez dwuskrzydłowe drzwi wchodzi się do korytarza budynku. Z korytarza w prawą stronę wchodzi się do poczekalni i pokojów, gdzie psychologowie odbywają spotkania z osobami. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pozostałej części budynku (poziom drugi i trzeci) prowadzą schody, które nie mają udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchu. W budynku nie ma windy.

Przy ulicy Radziwiłłowskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz opisy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również tłumacza języka migowego.