W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie możliwa jest realizacja bezpłatnych praktyk studenckich w zakresie interwencji kryzysowej.

−          Na praktyki przyjmowani są studenci psychologii studiujący na IV lub V roku studiów.

−          Praktyki są realizowane w wymiarze 40 godzin.

−          Do przyjęcia na praktykę w OIK niezbędne jest skierowanie wydane przez Uczelnię*.

−          Wraz z przedłożeniem w OIK skierowania na praktykę, student przedkłada pozostałe dokumenty wymagane przez uczelnię dla zaliczenia praktyk.

−          W trakcie praktyki student obserwuje pracę interwentów, zapoznaje się z zasadami realizacji zadań w obszarze interwencji kryzysowej, poznaje funkcjonowanie Ośrodka, prowadzoną dokumentację itp.

−          Czynności realizowane w ramach praktyk student odnotowuje w Dzienniku praktyk określonym przez macierzystą uczelnię lub jeśli nie ma takiego wymagania ze strony uczelni, na formularzu otrzymanym z OIK.

−          Przed przystąpieniem do realizacji praktyk student przechodzi szkolenie instruktażowe i bhp oraz zapoznaje się z zasadami realizacji praktyk, w tym ochroną danych osobowych.  Szkolenie odbywa się najpóźniej w pierwszym dniu praktyki.

−          Praktyki są realizowane w godzinach od 8.00 do 20.00. Z uwagi na charakter pracy w Ośrodku i formę udzielanej pomocy, praktyki odbywają się w blokach 6-godzinnych.

Liczba osób przyjmowanych na praktyki jest ograniczona, dlatego prowadzone są cykliczne zapisy – 4 razy w roku, o czym informujemy w zakładce Praktyki na www.oik.krakow.pl .

Zapisy na praktyki odbywają się przez formularz google https://forms.gle/U5AM4bAFLESBispu5, który jest aktywny w następujących terminach:

  • od 1 do 10 grudnia na okres: styczeń-marzec nowego roku,
  • od 20 do 31 marca na okres: kwiecień – czerwiec
  • od 20 do 30 czerwca na okres: lipiec-wrzesień
  • od 20 do 30 września na okres: październik-grudzień.

Formularz jest aktywny tylko w okresie trwających zapisów lub do wyczerpania wolnych miejsc na praktyki. Jeśli nie widać formularza to znaczy, że obecnie nie trwają zapisy lub nie ma wolnych miejsc.

ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKI SĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE POPRZEZ FORMULARZ https://forms.gle/U5AM4bAFLESBispu5.

ZGŁOSZENIE POPRZEZ FORMULARZ GOOGLE NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM NA PRAKTYKI.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ POINFORMOWANE INDYWIDUALNIE.

*w przypadku Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, listę studentów wskazanych do odbycia praktyk w OIK przesyła Uczelnia. Po wyrażeniu przez OIK zgody dla wskazanych przez uczelnię osób, otrzymują one z uczelni imienne skierowanie do realizacji praktyk w OIK.