1. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8b i są one podawane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Informujemy, że:

  • Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Kategoriami odbiorców danych osobowych są podmioty uprawnione z mocy prawa, organy wymiaru sprawiedliwości.
  • Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  • Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji wszystkich form pomocy przewidzianych w ramach interwencji kryzysowej realizowanej przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
  • Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pana/Pani danych osobowych.
  • Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 2.INFORMACJA ADMINISTRATORA O PROWADZENIU MONITORINGU WIZYJNEGO

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b. W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

POSTANOWIENIA SPECJALNE I PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół wejścia do siedziby Ośrodka. Interwencji Kryzysowej. Administrator przechowuje nagrania przez 21 dni od daty nagrania.

Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw dostępnych jest w sekretariacie Ośrodka oraz na www.oik.krakow.pl .

 

RODO dla Klientów