i

Ośrodek Interwecnji Kryzysowej realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa pracowników i klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: Poprawa bezpieczeństwa personelu placówki całodobowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz jej mieszkańców - Hostel OIK , w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, poprzez:

1.Doposażenie stanowisk pracy personelu placówki całodobowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz jej mieszkańców - Hostel OIK w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19;

2. Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Wartość grantu wynosi 9 166,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1 500 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

1. Doposażenie stanowisk pracy personelu placówki całodobowej – Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz jej mieszkańców - Hostel OIK , w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID 19;

2. Doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.