Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie umożliwia realizację nieodpłatnych praktyk studenckich w zakresie interwencji kryzysowej studentom kierunku psychologia.

Podstawowym celem praktyk w Ośrodku jest zapoznanie studenta z praktyczną realizacją pomocy psychologicznej w formie interwencji kryzysowej.

 

PRZYJĘCIA NA PRAKTYKI

 1. Ośrodek przyjmuje na praktyki Studentów IV i V roku na kierunku psychologia.
 2. Praktyki realizowane są w wymiarze 60 godzin.
 3. Osoby zainteresowane realizacją praktyk w Ośrodku zgłaszają się indywidualnie zgodnie z przyjętym w Ośrodku trybem zapisów.
 4. Do realizacji praktyk przyjmowane są osoby wyłonione spośród wszystkich, które wezmą udział w prowadzonych zapisach na praktyki.
 5. Zapisy na praktyki prowadzone są cyklicznie z wykorzystaniem formularza Google https://forms.gle/U5AM4bAFLESBispu5
 6. Zapisy uruchamiane są 4 razy w roku i odbywają się w poniższych terminach:
 • 1-3 grudnia na okres: styczeń - marzec nowego roku;
 • 20-22 marca na okres: kwiecień – czerwiec;
 • 20-22 czerwca na okres: lipiec – wrzesień;
 • 20-22 września na okres: październik - grudzień.
 1. Liczba osób przyjmowanych na praktyki jest ograniczona. Decyzję dotyczącą przyjęcia na praktyki podejmuje Dyrektor na podstawie przyjętych zgłoszeń. Brak przyjęcia na praktyki nie wymaga uzasadnienia.

 

WYMAGANIA FORMALNE

 1. Do przyjęcia na praktykę w OIK niezbędne jest skierowanie wydane przez Uczelnię. Brak skierowania uniemożliwia rozpoczęcie praktyk przez Studenta.
 2. Przed rozpoczęciem praktyk Student jest zobowiązany do przedłożenia w Ośrodku wszystkich dokumentów wymaganych przez uczelnię dla zaliczenia praktyk.
 3. Czynności realizowane w ramach praktyk student odnotowuje w Dzienniku praktyk określonym przez macierzystą uczelnię lub jeśli nie ma takiego wymagania ze strony uczelni, na formularzu otrzymanym z OIK.
 4. Przed przystąpieniem do realizacji praktyk student przechodzi w OIK obowiązkowe szkolenie instruktażowe i bhp oraz zapoznaje się z zasadami realizacji praktyk, w tym ochroną danych osobowych.
 • Szkolenie odbywa się przed rozpoczęciem praktyk w terminie ustalonym przez Ośrodek, łącznie dla wszystkich osób przyjętych na praktyki w danym okresie;
 • Brak uczestnictwa w szkoleniu uniemożliwia przystąpienie do realizacji praktyk.
 1. Student odbywający praktyki w OIK jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW zapewnione przez uczelnię lub polisę NNW wykupioną we własnym zakresie, co potwierdza przed rozpoczęciem praktyk.

 

PRZEBIEG PRAKTYK

 1. Opiekunem praktyk w Ośrodku jest Główny specjalista ds. pomocy psychologicznej lub wskazany psycholog.
 2. W trakcie praktyki student obserwuje pracę interwentów, zapoznaje się z zasadami realizacji zadań w obszarze interwencji kryzysowej, poznaje funkcjonowanie Ośrodka, prowadzoną dokumentację, literaturę przedmiotową.
 3. W miarę możliwości i za zgodą klienta, uczestniczy w prowadzonych przez psychologów interwencjach osobistych, obserwując podejmowane działania.
 4. Student realizujący praktykę jest zobowiązany do:
 • Przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Ośrodek;
 • Przestrzegania ustalonego harmonogramu praktyk;
 • Stosowania się do poleceń opiekuna praktyk i personelu Ośrodka;
 • Przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • Przestrzegania zasad i klauzul dotyczący zachowania poufności przetwarzanych danych.
 1. W przypadku, gdy zakres programu praktyk określony przez uczelnię jest niezgodny lub wykracza poza obszar działań realizowanych w Ośrodku, Ośrodek nie ma obowiązku dostosowywać się w celu zapewnienia możliwości realizacji takiego programu.
 2. Praktyki są realizowane w godzinach od 8.30 do 20.00 w dni od poniedziałku do piątku, w blokach 6-godzinnych (8.30-14.30 lub 14.00-20.00). Szczegółowe terminy realizacji praktyk ustalane są indywidualnie ze Studentem.