Gmina Miejska Kraków – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, którego przedmiotem jest dostawa i montaż krzesełka przyschodowego o torze krętym służącego do transportu osób z niepełnosprawnościami instalowanego wzdłuż biegu schodów w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków.

Szczegółowe informację dotyczące przedmiotu zamówienia znajdziecie Państwo tutaj